Newyddion Cwmni Cletwr


Y gymuned yn dathlu – wrth i siop y pentre baratoi i ailagor... (18-01-2013)

Mae un o’r mannau mwyaf adnabyddus i ymwelwyr dorri siwrnai yng ngogledd Ceredigion sydd hefyd yn gyrchfan poblogaidd i bobl leol, yn paratoi i ailagor yn y Flwyddyn Newydd – ar ôl ennill cyllid
Mae un o’r mannau mwyaf adnabyddus i ymwelwyr dorri siwrnai yng ngogledd Ceredigion sydd hefyd yn gyrchfan poblogaidd i bobl leol, yn paratoi i ailagor yn y Flwyddyn Newydd – ar ôl ennill cyllid gan gynllun Pentref SOS y Gronfa Loteri Fawr.

Bu cefnogwyr, gwirfoddolwyr a darpar-siopwyr yn ymuno â thîm y prosiect yng Nghaffi Cletwr, Tre’r Ddôl, ger Aberystwyth i ddathlu’r grant £45,000, gyda £2,000 yn ychwanegol gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion, mewn parti Nadolig ddydd Sul 16 Rhagfyr yn yr hyn a fydd, cyn bo hir, yn siop gymunedol newydd.

Gwnaethpwyd cais am gyllid gan Gwmni Cymunedol Cletwr, a sefydlwyd yr adeg yma y llynedd, ar gyfer prosiect peilot - Siop Cynfelyn - i agor y siop a chaffi bach i asesu’r galw wrth i gynlluniau ar gyfer prosiect mawr, gan gynnwys ailagor yr orsaf betrol ei hun, gael eu cwblhau.

Yn y digwyddiad codi arian 16 Rhagfyr bu mwy na 250 o’r 500 o bobl leol sy’n cefnogi’r prosiect – a fydd yn ailfuddsoddi ei holl elw yn y gymuned – yn achub ar y cyfle i gael gwybod mwy am ddyfodol y prosiect.

"Mae’n wych clywed bod ein cais wedi llwyddo ac mae’n deyrnged i ymrwymiad a haelioni pawb sydd wedi bod wrthi y byddwn ni’n gallu cychwyn ar y prosiect uchelgeisiol hwn,” meddai Shelagh Hourahane ar ran y grŵp.

"Rŵan mae’r gwaith caled yn dechrau - yn barod rydym yn archebu cyfarpar newydd i’r siop ac mae ein tîm o wirfoddolwyr yn ymbaratoi i helpu i ail-baentio ac ailwampio’r siop yn llwyr. Rydym yn gobeithio agor y drysau am y tro cyntaf ym mhen ychydig dros ddau fis," meddai hi.

Mae AC Ceredigion Elin Jones wedi addo ei chefnogaeth i brosiect Siop Cynfelyn: "Dw i eisoes wedi cwrdd â chynrychiolwyr o’r grŵp ac mae ganddyn nhw gynlluniau hynod gyffrous i ddarparu gwasanaeth gwerthfawr iawn i’r gymuned - gyda holl elw’r fenter gymunedol hon yn cael ei ailfuddsoddi er budd yr ardal leol.

“Dw i’n edrych ymlaen at gefnogi’r fenter gymunedol hon dros y misoedd nesa wrth iddyn nhw symud eu cynlluniau ymlaen i ailagor y siop a’r caffi a dw i’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw i’r dyfodol”.

Mae arolygon a gynhaliwyd gan Gwmni Cletwr dros y 12 mis diwethaf yn dangos bod gwir angen am y safle pwysig hwn, sydd nid yn unig yn gwasanaethu’r gymuned ond hefyd yn un o’r lleoedd traddodiadol i yrwyr dorri eu siwrnai wrth ymweld â Cheredigion. Mae’r model busnes lle mae cymunedau’n rhedeg eu siopau eu hunain yn mynd o nerth i nerth ledled y DU.

Ac yn barod, mae mwy nag 80 o bobl sy’n byw yn y plwyf – sydd â phoblogaeth o ychydig dros 600 – wedi addo i helpu yn ystod y cyfnod paratoi ac i redeg y siop unwaith y bydd yn barod am fusnes.

Mae’r amcan hirdymor yn cynnwys gorsaf betrol fodern sydd wedi’i hailwampio’n llwyr, caffi croesawus deniadol a siop â stoc gyflawn, gan ddarparu’r lle delfrydol i ymwelwyr stopio’n ogystal â gwasanaethau hanfodol i bobl leol gyda gwybodaeth i dwristiaid ac arddangosfeydd am dreftadaeth yr ardal.

"Mae bron blwyddyn wedi mynd heibio bellach ers i ni gymryd y camau cyntaf i weld a fyddai digon o gefnogaeth i ailagor safle Cletwr fel busnes a reolir gan y gymuned," meddai Shelagh. "Rydyn ni wedi cael ymateb gwych gan bobl leol, rhoddion ariannol sydd wedi’n helpu i gychwyn arni a digwyddiadau codi arian sydd wedi’u cefnogi gan lawer o bobl. Erbyn hyn, rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau gwireddu’r breuddwyd – menter a reolir gan y gymuned."

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration